Spherical dome: design, digital twin manufacturing, and testing of a glubam structure

Ke Ma, Ruijia Wu, Yan Xiao & Hongwei Wang (2023) Spherical dome: design, digital twin manufacturing, and testing of a glubam structure, Architectural Engineering and Design Management, DOI: 10.1080/17452007.2023.2276287